GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

03 OCAK GÜNÜN ÖNE ÇIKAN ŞİRKET HABERLERİ

GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
03 Ocak 2020 Cuma 09:08

ŞİRKET HABERLERİ

 

ASELS

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyon Projesi ile ilgili olarak 31.12.2019 tarihinde, toplam bedeli 900.000.000,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

·

ATEKS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından İBB Encümenince 27.11.2013 tarih ve 2817-2436 sayılı kamulaştırma kararı ile Şirketin maliki bulunduğu Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mahallesi’nde kain; 71 pafta, 192 ada, 24 parsel no.sunda kayıtlı 51.383 m2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık (uzlaşma) sureti ile bedelinde  anlaşılarak İBB’ye devri kararlaştırılmıştı. Bu kez Şirkete İBB Encümeninin 04.12.2019 tarihli ve 2646-2764-3137 sayılı kararıyla söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 21. maddesine istinaden vazgeçildiği bugün şirkete tebliğ edilmiştir.

·

BORSA İSTANBUL

ADANA.E, AKGRT.E, ALKIM.E, ANHYT.E, AYGAZ.E, BIZIM.E, BRISA.E, BRSAN.E, BTCIM.E, BUCIM.E, CIMSA.E, ECZYT.E, ERBOS.E, GOODY.E, INDES.E, ISGYO.E, ISMEN.E, KAREL.E, KARTN.E, KLMSN.E, LOGO.E, TATGD.E ve TRCAS.E payları 02/01/2020 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi’ne dahil edilmiştir.             AFYON.E, AVOD.E, BERA.E, BJKAS.E, CEMAS.E, DGKLB.E, FENER.E, GEREL.E, GLYHO.E, GOLTS.E, GSRAY.E, ICBCT.E, IEYHO.E, IHLAS.E, IHLGM.E, ITTFH.E, KONYA.E, METRO.E, PARSN.E, POLHO.E, PRKME.E, TUKAS.E ve VERUS.E payları ise 02/01/2020 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi’nden çıkarılmıştır.

·

BURCE

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek madde 2 hükümleri gereği yürürlüğe girmiş olan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanmak üzere yapılan başvuru, Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda döküm fabrikasında çalışan yalnız 59 işçi için, 01.01.2020 tarihinden başlamak ve 30.03.2020 tarihinde sona ermek üzere,  uygun görüldüğü şirkete bildirilmiştir.

·

CEMAS

Bağlı ortaklık BND Elektrik Üretim A.Ş.’nin 16.10.2015 tarihinde Odea Bank A.Ş.’den kullandığı 19.000.000USD tutarındaki yatırım kredisinin  11. taksiti olan 617.056,40 USD 02.01.2020  ödenmiştir. Yapılan ödemenin 500.000 USD tutarındaki kısmı anapara, 117.056,40 USD tutarındaki kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 12.315.452 USD’dir.

·

DERAS

2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul  ili Bahçelievler  ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 462.000 TL değerle Osman BİLGİN ‘e satılmıştır. Oluşan 292.400 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. 

·

FLAP

Tamamlanan Organizasyonlar ile ilgili paylaşım

·

GLYHO

Sermaye Piyasası Kurulu 02 Ocak 2020 tarihli 2020/1 nolu yayımladığı bültende, Global Yatırım Holding A.Ş.’nin, sermayesinin ve oy hakkı veren payların %100’üne sahip olduğu, halka açık olmayan Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurul tarafından onay verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

·

GOLTS

13.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunduğu 2.fırının bakım çalışmalarının halen devam etmesi nedeniyle, 17.01.2020 tarihinde faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stoku tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir ve bu duruştan çimento üretim ve satışları etkilenmeyecektir.

·

GSDDE

Şirket Yönetim Kurulu 02.01.2020 tarihinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Üyesi olan Şirket Mali İşler Müdürü Ergin Egi’in görevinden ayrılması nedeniyle, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Esra Mutlu’nun ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi olarak Selen Karaman’ın atanmasını, Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevlerinin, yine aynı ilkelere uygun olarak Şirket Mali İşler Bölümü’nce Şirket Genel Müdürü’ne doğrudan bağlı olarak yerine getirilmesini, kararlaştırmıştır.

·

IEYHO

Bağlı ortaklık Işıklar İnşaat Malzemeleri  Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  45.413.981 TL olan  sermayesinin 37.150.000 TL  azaltılarak (fon çıkışı olmayan) 8.263.981 TL’ ye  düşürülmesi ve eş zamanlı  76.736.019 TL nakit artırmak suretiyle  85.000.000 TL’ye yükseltilmesi işlemi tamamlanmış olup, %97,37 oranındaki  sermayedeki payı, sermaye artırımı sonrasında %99,74’e yükselmiştir.

·

LINK

Şirketin 31.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3 üncü gündem maddesinde görüşülerek toplantıya katılan pay sahiplerimizin oybirliğiyle onaylanan önemli nitelikteki işlemlerden olan Link Holding A.Ş.’ni devralmak suretiyle “Birleşme” işlemine ve Birleşme Sözleşmesine olumsuz oy veren ve ayrılma hakkını kullanabilmek için gerekli muhalefet şerhini Toplantı Tutanağına işleten pay sahibi bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili herhangi bir süreç yürütülmeyecektir.

·

LKMNH

Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilgili KAP’ta yer alan detaylı paylaşım

·

MPARK

Medical Park ve Liv Hospital markalarımızın 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle 2015/9 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar’ın” 12’inci maddesinde yer alan Turquality Destek Programı kapsamına alındığı bildirilmiştir. Böylece, MLP Care hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve iki ayrı markasıyla bu programa kabul edilen ilk şirket oldu. MLP Care, Yurtdışı Sağlık Turizmi’nden elde ettiği hasılatında 2016 ve 2018 yılları arasında %71’lik yıllık bileşik büyüme oranı sağladı. Aynı dönemde Yurtdışı Sağlık Turizmi’nin toplam gelir içindeki payı %5’ten %11’e yükseldi. TURQUALITY® Programı ile Medical Park ve Liv Hospital markalarının hedef uluslararası pazarlardaki etkin tanıtım faaliyetlerine odaklanarak şirketin Yabancı Sağlık Turizmi’nden elde ettiği yabancı para cinsinden gelirlerin toplam hasılat içindeki payını arttırmayı hedefliyor.

·

OZBAL

Sermaye azaltım ve artırım ve Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında SPK’una yapılan başvuru ve onaya sunulan taslak izahname ve fon kullanım raporu ile ilgili paylaşım

·

OZBAL

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 20.540.000-TL’ndan 17.700.000-TL’lik sermaye azaltımı yapılarak 2.840.000.-TL’ye indirilmesine, eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL’ye artırılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin ”Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri” başlıklı 6’ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı işlemini, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili için, 02.01.2020 Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

·

SERVE

Şirkette  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Sayın Taner Mirza 26.12.2019 tarihinde,Yönetim Kurulu üyeliği ve Komitelerden istifa etmiştir

·

VESBE

31.12.2019 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, 2012 yılından itibaren Vestel Beyaz Eşya Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve 31 Aralık 2019 tarihinde Klima & Termosifon Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Sn. Kemal Özgür görevinden ayrılmıştır. Sn. Kemal Özgür’ün görevinden ayrılması ile boşalan Klima & Termosifon Fabrikasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna vekaleten “Pişirici Cihazlar Fabrikası’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” olarak görev yapan Sn. Mehmet Yavuz atanmıştır.

·

YUNSA

Sermaye Piyasası Kurulu 02 Ocak 2020 tarihli 2020/1 nolu yayımladığı bültende, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinde sahip olduğu %57,88 oranındaki payların 26.11.2019 tarihinde Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.(Sürmegöz Tekstil)’ye devri sonucunda Yünsa’nın yönetim kontrolüne sahip olan Sürmegöz Tekstil tarafından Yünsa’nın diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1 sayılı Tebliğ) çerçevesinde hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Kurulca onaylanmasına ilişkin başvurunun; zorunlu pay alım teklifi fiyatının, 1 TL nominal değerli Yünsa payı için, II-26.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde 4,34 TL den düşük olmayacak şekilde belirlenmesi ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ay içerisinde Yünsa’nın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili pay alım teklifine başlanmaması halinde, iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.