GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerden önemli haberler

GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
31 Aralık 2019 Salı 08:55

·

ALARK

Bağlı Ortaklık Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ nde, Yeni Erenköy – İskele Bölgesinde tahsis edilen arazi üzerinde inşa edeceği ve projenin safhaları tamamlandığında 1.272 yatak kapasitesine ulaşacak otel ve tatil köyü projesi için inşaat ruhsatı alındığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Proje ile bitişik konumda bulunan turistik tesis alanının da tahsisi alınmış ve projeye dahil edilmiştir. Bu çerçevede yatırım teşvik belgesi ve inşaat ruhsatının güncellenmesini müteakip, ekonomik koşullarla paralel olarak faaliyete devam edilecektir.

·

ALBRK

Şirketin 2.500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 900.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.350.000.000,- TL ye artırılması işleminde artırılan 450.000.000,- TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında;Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (09.12.2019 ila 23.12.2019) içinde kullanılan rüçhan haklarından 413.901.279,99 TL, yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 36.098.727,693 TL nominal değerli payların 25.12.2019 – 26.12.2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulması sonrası ilgili payların tamamının satış işleminden 50.953.556,76 TL,olmak üzere toplam 464.854.836,75 TL nakit girişi olmuştur.

·

AYGAZ, KCHOL

Koç Holding A.Ş. tarafından 30.11.2019 tarihinde Banka ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. hisselerinin devirlerine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, BDDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devirlerine izin verildiği Bankaya bildirilmiştir.Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 30.11.2019 tarihli açıklamada belirtilen diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmelerin paylaşılacağı açıklandı.

·

BALAT

Yönetim Kurulu, şirketin sermaye kaybı ile ilgili 6102 Sayılı T.T.K. 376. Maddesi gereği Finansal Tablo hazırlamak için şirketin aktifinde kayıtlı makine ve techizatın yeniden değerlemesi için Sermaye Piyasası Kurumu’ndan yetkili değerleme firması LAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile  27.12.2019 Tarihinde sözleşme yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır.

·

BALAT

Şirket ortaklarından Ali Penah Bozyiğit şirketin finans ihtiyacının karşılanması için hisse satışı yapılarak elde edilen tutar ile banka kredi taksit ve diğer ihtiyaçlar için kullanılmıştır.

·

BASCM

Finansal Duran Varlık Satışı ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım

·

DGGYO

Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Şirketin Yürütmenin Durdurulması ve İptali Davası Açılması ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım

·

DGGYO

Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında (12.01.2012 tarihli ÖDA güncelleme) KAP’ta yer alan paylaşım

·

FONET

Şirket 30.12.2019 tarihinde Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan  “36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” ihalesine katılmıştır. Yapılan İhaleye 3 (Üç) şirket iştirak etmiş olup  3.777.264,00 TL ile en uygun teklifi firma vermiştir.

·

FRIGO

YİP ‘ten anapazara geçiş başvurusu ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım

·

GOODY

Şirket ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii Sendikası (Lastik-İş) arasında İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan işçilerin ücret ve sosyal haklarını kapsayan ve birebir şekilde gerçekleşecek olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 3 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlanacaktır.

·

GUBRF

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile Devam Eden Davaya İlişkin İstinaf Mahkemesi Kararı ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım

·

HUBVC

Şirket faaliyet konusu görüntü işlem bazlı insansız mağaza asistanı olan Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 68.719 TL olan sermayesinin %10,7146’sına tekabül eden 7.363 TL nominal değerli 7.363 adet D grubu paylarını toplam 890.250 TL bedel ile satın almıştır.

·

KARSN

Şirket, ABD Posta Servisi’nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında, Şirkete siparişi verilen prototiplerin tamamını teslim etmiş ve test süreci sonunda ihale merciinin, sürecin son aşamasına geçmeye hak kazanan tedarikçi adaylarından fiyat teklifi sunmalarını talep edeceğini ilgili özel durum açıklamaları ile duyurmuştur. İhale mercii tarafından, Şirket 2020 yılının ilk çeyreği sonuna kadar üretim için fiyat teklifi vermek üzere davet edilmiştir.

·

KONYA

Finansal Duran Varlık Edinimi  ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım

·

KOZAL

Söğüt maden sahası hukuki durumu hakkında KAP’ta detaylı paylaşım

·

NRBNK

Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi KAP’ta yer alan paylaşım

·

OSTIM

Gayrimenkul Satışı ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım

·

SAYAS

Rüzgar türbini jeneratör aksamlarına ilişkin teklif verilmesi hk ;Şirket tarafından verilen teklife istinaden toplu değil, set set sipariş verilebileceği bilgisi edinilmiştir. 

·

SELGD

Yakın İzleme Pazarı’ndan Ana Pazar’a Geçiş Başvurusu İle İlgili KAP’ta yer alan paylaşım

·

SNPAM

Şirket Yönetim Kurulunca , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan AKDENİZ’in görev süresinin dolması nedeniyle , yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak ve onaya sunulmak üzere Haluk KAYMAKÇI Bağımsız üye olarak seçilmiştir. TTKanunu’nun 363,maddesi uyarınca , 30.12.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Haluk KAYMAKÇI’nın , diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresi boyunca bağımsız üye olarak görev yapmak üzere seçilmesinin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarının onayına sunulmasına karar verilmiştir.

·

TMSN

Hakim ortak Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 365 gün vadeli, 1 TL ihraç fiyatı olan 50.000.000 TL nominal değerli  tahvil  alımı şirket tarafından gerçekleştirilmiştir.

·

TSPOR

Şirket ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, Ünal Karaman’a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.

·

ULKER

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. yurt dışındaki yatırım ve satış teşkilatlarının yaygınlaşması, daha çok bu ülke merkezlerindeki işlerin gelişimine odaklanmak ve verimlilik sağlamak adına yüzde 100 oranında sahibi olduğu İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş.’nin, toplam  20.250.000  adet hissesinin  20.249.999 adedini 77.000.000 Türk Lirası (yetmiş yedi milyon) bedel ile devretmeye karar vermiştir. Hisse devir tarihi itibariyle İstanbul Gıda’nın yarattığı ve yaratacağı değer Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’de kalacak, İstanbul Gıda’nın 27/12/2019 itibariyle operasyonlarından doğan net alacak tutarı ile dağıtılabilir toplam temettü tutarı da yine şirketin uhdesinde kalacaktır. Yeni iş modelinde İstanbul Gıda ile masraf+ kar marjı prensibi ile çalışılacak olup, Ülker Bisküvi ihracat kayıtlı satışlarını yönetmeye devam edecektir. Bu yeni yapılanma ile Ülker Bisküvi’nin satış, karlılık ve büyüme hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

·

ULKER

Şirketin 20.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında kamu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu Godiva Belgium BVBA’nın kar dağıtımına ilişkin olarak, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ‘ye 138.033.925 Amerikan Doları (yaklaşık 820.000.000 Türk Lirası) tutarında temettü ödemesi gerçekleşmiştir.

·

UZERB

Şirket tarafından kiralanmış olan ilişkili taraflardan Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları A.Ş.’ye ait gayrimenkulün kira bedeli, 29.12.2015 tarih ve  2015/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile aylık 20.000 TL ye artırılmış olup, 2020 yılında da aynı bedel üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir.

·

VKFYO

Şirket ortaklarından Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri  Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı 1.613.983,615 TL nominal değer ve Vakıfbank Personeli Özel  Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 3.109.968,460 TL nominal değer tutarı ile Şirket üzerinde sahip oldukları pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Borsada işlem gören statüye çevrilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvuruda bulunmuşlardır.

·

YGYO

Şirketin 30.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı nisabı sağlamadığı için ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Genel kurul tarihi kesinleştiği zaman açıklama yapılacaktır.

·

YKGYO

Ankara-Ankara Projesi Tüketici Davası ile ilgili gelişmeler KAP’ta yer alan paylaşım

·

VERUS

Şirketin %100 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan (%94,40 Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ve %5,60 Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.) İklimya Elektrik Üretim A.Ş’nin 30.12.2019 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket unvanının ‘’Tortum Elektrik Üretim A.Ş.” olarak değiştirilmesine ve şirketin mevcut 41.500.000 TL tutarındaki sermayesinin 1.500.000 TL nakit artırımla 43.000.000 TL’ye çıkarılmasına, artırımına konu 1.500.000 TL’nin %94,40 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.414.049,61 TL’sinin Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından karşılanmasına, kalan 85.950,39 TL’nin %5,60 sermaye payı oranı doğrultusunda Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

·

VERTU

Girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin %94,40 sermaye oranı ile bağlı ortaklığı olan İklimya Elektrik Üretim A.Ş’nin 30.12.2019 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında; Şirket unvanının ‘’Tortum Elektrik Üretim A.Ş.” olarak değiştirilmesine ve şirketin mevcut 41.500.000 TL tutarındaki sermayesinin 1.500.000 TL nakit artırımla 43.000.000 TL’ye çıkarılmasına, artırımına konu 1.500.000 TL’nin %94,40 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.414.049,61 TL’sinin Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

·

EKGYO

Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı EMLAK PLANLAMA İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ VE TİCARET A.Ş’nin 30.12.2019 tarihli genel kurul toplantısında, tamamı nakden karşılanmak üzere sermayesinin 65.000.000 TL’den 150.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Şirket yönetim kurulu tarafından, söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak , 85.000.000 TL tutarın nakden ödenmesine karar verilmiş ve sermaye artırım tutarı 30 Aralık 2019 tarihinde ödenmiştir.

·

SKBNK

Bankanın takipteki krediler portföyünün 149.964.574,27.-TL tutarındaki bölümü Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır.

·

PEKGY

Maddi Duran Varlık Alımı Hakkında KAP’ta yer alan paylaşım

·

BOLUC

Şirketin Aslan Çimento, Adana Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin detaylı paylaşımı

·

BOLUC

Şirketin, Aslan Çimento, Adana Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı ile ilgili KAP’ta detay paylaşımı

·

UNYEC

Şirketin Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin detaylı paylaşım

·

UNYEC

Şirketin,Adana Çimento,Aslan Çimento ve Bolu Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.bünyesinde birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı ile ilgili KAP’ta detay paylaşımı

·

ASLAN

Şirketin Adana Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin detaylı paylaşım

·

ASLAN

Şirketin, Adana Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. bünyesinde birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı ile ilgili KAP’ta detay paylaşımı

·

ADANA, ADBGR, ADNAC

Şirketin Aslan Çimento A.Ş.,Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin detaylı paylaşım

·

ADANA, ADBGR, ADNAC

Şirketin Aslan Çimento, Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento bünyesinde birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı ile ilgili KAP’ta paylaşımı

·

MRDIN

Şirketin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı KAP’ta yer alan paylaşımı

·

MRDIN

Şirketin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili detaylı paylaşımı

·

NATEN

Şirket, Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, toplamı 22,35 MWp olan 20 adet Güneş Elektrik Santralini satın almak üzere  “Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş” ile hisse satın alma sözleşmesi imzalamıştır. Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri’nin 9 tanesi Nevşehir’de, 6 tanesi Yozgat’ta, 2 tanesi Bilecik’te ve 3 tanesi Afyon’da işletmede olup toplam kurulu güçleri 22,35 MWp’tir. Bu santraller ürettikleri elektriği kuruldukları andan itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2020 yılında bu santrallerden 34,2 milyon kWh üretim, USD 4.548.600 bürüt satış geliri ve yaklaşık USD 4.100.000 net gelir beklenmektedir. Bu satın alma ile birlikte şirketin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %103 artarak 44,07 MWp güce ulaşacaktır. Satış bedeline istinaden USD 1.000.000 (Bir milyon Amerikan Doları) peşinat Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş’ye ödenmiştir.

·

GSRAY

05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.